اعضای شورای آموزشی دانشکده بهداشت

دکتر یحیی پاسدار

رئیس دانشکده

دکتر مجتبی لیمویی

معاون آموزشی دانشکده

دکتر مقداد پیرصاحب

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر مسعود قنبری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر بهزاد کرمی متین

مدیر گروه بهداشت عمومی

دکتر امیرحسین هاشمیان

مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

دکتر سیدمصطفی نچواک

مدیر گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی

دکتر حسین اشتریان

مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر احسان صادقی

مدیر گروه صنایع غذایی

آمنه قرتپه

سرپرست آموزش

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۵ ۱۴:۳۶