اعضای هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

dr ashtarian pic دکتر حسین اشتریان

دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: hossein_ashtarian@yahoo.com

dr ashtarian cv
دکتر جلیلیان
 دکتر فرزاد جلیلیان

استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 رزومه دکتر جلیلیان
دکتر حمزه  دکتر بهروز حمزه

دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D 

dr hamzeh cv
dr siabani pic  دکتر ثریا سیابانی
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
dr siabani cv
عکس دکتر رجعتی  دکتر فاطمه رجعتی 
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک:f_rajati_12@yahoo.com

 دکتر رجعتی - رزومه