نام و نام خانوادگی: مصطفی جعفری

سمت:کارشناس ارشد گروه

تحصیلات:کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

شماره تماس:38261919

پست الکترونیک :mostafajafari66@yaahoo.com

pic