نام و نام خانوادگی: میترا ابوالفتحی

سمت:کارشناس ارشد گروه

تحصیلات: دانشجوی دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس:

پست الکترونیک:  
 

نام و نام خانوادگی: مصطفی جعفری

سمت:کارشناس ارشد گروه

تحصیلات: دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

شماره تماس:

پست الکترونیک :mostafajafari66@yaahoo.com

pic