نام و نام خانوادگی: میترا ابوالفتحی

سمت:کارشناس ارشد گروه

تحصیلات: دانشجوی دکترای آموزش بهداشت

شماره تماس:38281991

پست الکترونیک: 
میترا ابوالفتحی

نام و نام خانوادگی: مصطفی جعفری

سمت:کارشناس ارشد گروه

تحصیلات: دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

شماره تماس: 38281991

پست الکترونیک :mostafajafari66@yahoo.com

مصطفی جعفری