فعالیت ها:

حوزه آموزشی

 •  شرکت اعضا هیئت علمی جدید در کارگاه های روش تدریس و ... 
 • ارزشیابی برنامه های آموزشی گروه با همکاری اعضا
 • تکمیل فرم های ارزشیابی دروس
 •  تهیه طرح درسی برای تمامی واحدهای درسی در مقاطع مختلف
 •  تکمیل پرونده ارزشیابی اساتید و دادن باز خورد ارزشیابی به تمامی اساتید جهت ارتقا آموزشی
 • تامین امکانات لازم برای استفاده از وسایل کمک آموزشی
 •  تهیه و تدریس برنامه کارآموزی در عرصه برای افزایش کیفیت آموزش
 • تهیه منابع انگلیسی برای رشته های تحصیلی
 • تشویق اساتید برای استفاده بیشتر از منابع به روز انگلیسی

 

حوزه پژوهشی

 •  هدایت پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در جهت اولویتهای پژوهشی دانشگاه و نیاز های جامعه 
 •  جذب grant داخلی و خارجی و انجام طرح مشترک با سایر نهاد ها و ارگان های داخلی و خارجی
 • گرایش ارتباط بین بخشی در زمینه های پژوهشی 
 •  حمایت از شرکت اعضا هیئت علمی در کنگره های معتبر داخلی و خارجی
 •  اختصاص دو واحد از دوازده واحد کار آموزی دوره کارشناسی به امر پژوهش
 • تشویق تحقیقی در جهت افزایش انگیزه تحقیق
 • توجه به نیازهای واحد های مختلف دانشگاهی در هدایت پروژه های دانشجویی
 • افزایش طرح های پژوهشی دانشجویی با حفظ کیفیت پژوهش

 

توانمندی‌های گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی:

 1. ارائه و تدریس کلیه دروس مرتبط با علوم تغذیه در سطح دانشگاه.
 2. مشاوره در زمینه‌های رژیم درمانی، صنایع غذایی و آزمایشگاه‌های مواد خوراکی و آشامیدنی.
 3. انجام آزمایشات تخصصی در زمینه شیمی مواد غذایی و میکروبیولوژی مواد غذایی.
 4. انجام پژوهش های مرتبط با حیطه‌های علوم تغذیه و صنایع غذایی.
 5. همکاری در طرح‌های پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه.
 6. برپایی نمایشگاه‌های غذا و تغذیه در سطوح مختلف.
 7. برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی در سطح استان.
 8. همکاری مستمر با معاونت‌های بهداشتی، غذا و دارو و درمان دانشگاه.
 9. ارتباط مداوم با دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور.
 10. انجام آزمایشات مختلف میکروبی و شیمی مواد غذائی.
 11. برگزاری دوره‌های آموزشی تغذیه برای افراد و خانواده‌های کارکنان مؤسسات.
 12. مشاوره علمی صنایع غذائی به کارخانجات و مراکز تولید و نگهداری مواد غذائی.
 13. مشاوره علمی در زمینه تدوین استانداردهای مواد غذائی.
 14. ارائه مشاوره تخصصی در زمینه مدیریت بخش غذائی.
 15. ارائه مشاوره در زمینه ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای واحدهای صنعتی ـ نظامی

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۲ ۱۰:۱۴