اعضای هیأت علمی گروه علوم تغذیه

 دکتر یحیی پاسدار  دکتر یحیی پاسدار
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 تصویر  موجود نمی باشد  دکتر سید مصطفی نچواک 
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: علوم تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV