تصویر  موجود نمی باشد معین بشیری
مربی گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: 
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  CV

 دکتر صادقی  دکتر احسان صادقی 
دانشیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی                
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 تصویر  موجود نمی باشد  دکتر رضا محمدی
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: 
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV