اعضای هیئت علمی گروه صنایع غذایی و کنترل کیفی

عکس معین بشیری

معین بشیری

دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- متعهد خاص گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)

ایمیل: moeinbashiry@gmail.com

رزومه معین بشیری
عکس دکتر روحی لنگرودی

دکتر میلاد روحی لنگرودی

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش بیوتکنولوژی)

آخرین مدرک تحصیلی: Ph.D.

ایمیل: milad.rouhi@kums.ac.ir

رزومه دکتر روحی
  عکس دکتر صادقی

دکتر احسان صادقی

دانشیار گروه صنایع غذایی و کنترل کیفیی

رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی                

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

ایمیل: ehsan.sadeghi59@yahoo.com

رزومه دکتر صادقی
خدیجه عبدالمالکی

خدیجه عبدالملکی

دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بورسیه گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)

ایمیل: khadije.abdolmaleki@gmail.com

رزومه خانم عبدالملکی
عزیزی

مریم عزیزی لعل آبادی

دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- متعهد خاص گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)

ایمیل: maryamazizi766@gmail.com

رزومه خانم عزیزی
محمدی

دکتر رضا محمدی

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)

آخرین مدرک تحصیلی: Ph.D.

ایمیل: r.mohammadi@kums.ac.ir

رزومه دکتر محمدی
محمدی فر

دکتر محمدامین محمدی فر

دانشیار و مدیر گروه تحقیقات مهندسی تولید غذا، انستیتو غذای ملی، دانشگاه فنی دانمارک (DTU)- ادجانکت پروفسور گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش مهندسی)

آخرین مدرک تحصیلی: Ph.D.

ایمیل: moamo@food.dtu.dk