تصویر  موجود نمی باشد

دکتر افشین الماسی

استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 رزومه دکتر افشین الماسی
 تصویر  موجود نمی باشد  دکتر منصور رضایی
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 CV

 تصویر  موجود نمی باشد  دکتر نادر سالاری 
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
 تصویر  موجود نمی باشد  دکتر سوده شهسواری
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
 دکتر هاشمیان 2  دکتر امیر حسین هاشمیان 
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

CV


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ۲۰:۴۵