دکتر افشین الماسی  دکتر افشین الماسی
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 رزومه دکتر افشین الماسی

تصویر  موجود نمی باشد  دکتر منصور رضایی
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 CV

تصویر  موجود نمی باشد  دکتر نادر سالاری 
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
تصویر  موجود نمی باشد  دکتر سوده شهسواری
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
CV
دکتر هاشمیان 2  دکتر امیر حسین هاشمیان 
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

CV


تاریخ بروزرسانی : ۲ دی ۱۳۹۶ ۱۳:۰۴