»»-مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی-««
 
 

 دکتر امید بیکی

مدرک تحصیلی :

دکترای اپیدمیولوژی

 

پستالکترونیک:
Omid.Beiki@kums.ac.ir 

 

شماره تماس:

8264447-0831 
 

 

                    

فعالیت های تحقیقاتی(cv)

cv دکتر بیکی 

      


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ ۲۲:۳۵