مقالات ارائه شده در سمینارهای داخلی:
1-     بررسی وضعیت تنظیم خانواده در زنان روستایی ایران سال1369، اولین سمینار سراسری برنامه‏های تنظیم خانواده، اردیبهشت 1371، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر حسین ملک افضلی، منصور رضایی (نفر دوم)
2-     بررسی آگاهی، بینش و عملکرد زنان همسردار روستایی ایران نسبت به تنظیم خانواده، نخستین کنفرانس آمار ایران، خرداد 1371، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص86، منصور رضایی، دکتر حسین ملک افضلی (نفر اول)
3-     بررسی وزن و قد دانش‏آموزان شهر کرمانشاه، دومین کنفرانس آمار ایران، شهریور 1373، دانشگاه فردوسی مشهد، ص58، منصور رضایی، دکتر هادی خرازی (نفر اول)
4-     بررسی رشد کودکان دبستانی شهر کرمانشاه سال 1372، چهارمین کنگره تغذیه ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1375، مهندس یحیی پاسدار، منصور رضایی (نفر سوم)
5-     بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری مالاریا طی دهساله 1365 تا1374 در استان کرمانشاه، دومین سمینار دانشجویی موضوع آزاد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، آذر1375، ص2، محمدعلی خدایی، منصور رضایی (نفر دوم)
6-     بررسی اپیدمیولوژی بیماری مالاریا در استان کرمانشاه 74-1365، اولین کنگره حشره ‏شناسی پزشکی ایران، خرداد 1377، انستیتو پاستور ایران، ص48-47، منصور رضایی، محمد علی خدایی، منصور خزاعی (نفر اول)
7-     مقایسه عملکرد پاسخهای همورال بیماران دیابتی و افراد شاهد در مقابل قارچهای رایزوپوس اوریزا و کاندیدا آلبیکنس، کنگره سالیانه پاتولوژی، مهر 1378، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ص75، دکتر علی میکائیلی، منصور رضایی (نفر پنجم)
8-     بررسی کیفی استفاده از روشهای آماری در مقالات مجلات علوم پزشکی ایران سال 1377، پنجمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور1379، خلاصه مقالات، ص41-40، منصور رضایی، بیژن کبودی (نفر اول)
9-     بررسی سرواپیدمیولوژی سیتومگالو ویروس در زنان حامله در بیمارستان معتضدی کرمانشاه سال 1378، اولین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، آذر 1379، ص64-63، دکتر علیرضا جانبخش، دکتر حسین حاتمی، ناهید روحی پور، مسعود مهران نیا، منصور رضایی (نفر پنجم)
10-بررسی مدلهای ریاضی و آماری ایدز در مطالعات انجام شده جهان، همایش سراسری ایدز و بیماریهای مقاربتی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، اردیبهشت1380، ص40، منصور رضایی (نفر اول)
11-آلگوریتم انتخاب آزمون آماری مناسب در تحقیقات پزشکی، دومین سمینار دانشجویی آمار ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه، شهریور1380، ص3، منصور رضایی (نفر اول)
12-بررسی میزان آگاهی پرستاران م.آ.د. کرمانشاه در مورد تستهای تشخیصی هپاتیت B، کنگره دوم بیماریهای گوارش وکبد، آبان1380، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ص89 از مجله گوارش، شماره 31 و32، سال 6، مهر1380، علیرضا خاتونی، منصور رضایی (نفر دوم)
13-بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به کمردرد از روشهای صحیح استفاده از کمر در کارهای روزمره، همایش سراسری کمر درد، آبان 1380، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ص51، منصور رضایی، محمد باقر شمسی (نفر اول)
14-اپیدمیولوژی ناهنجاریهای مادرزادی ثبت شده در نوزادان به دنیا آمده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه 77-1373، دومین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری، آبان 1380، کرمانشاه، ص111، دکتر مظفر خزاعی، منصور خزاعی، علی کلانتری، منصور رضایی (نفر چهارم)
15-توزیعهای آمیخته در تحلیل بقاء و کاربرد آن در پیوند کلیه، ششمین کنفرانس بین المللی آمار ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، شهریور1381، ص163، منصور رضایی، انوشیروان کاظم نژاد، محمود محمودی، محمد رضا مشکانی (نفر اول)
16-دیدگاه اساتید نسبت به شیوه ارزشیابی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1380، پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی، آذر 1381، شیراز، ص22، شیرین ایرانفر، بابک ایزدی، فیض الله منصوری، منصور رضایی (نفر چهارم)
17-میزان انگیزه دانشجویان پزشکی نسبت به رشته خود در مقاطع مختلف تحصیلی کرمانشاه 1378، پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی، آذر 1381، شیراز، ص77، دکتر داریوش شکیبایی، شیرین ایرانفر، نصرت الله منتظری، منصور رضایی، (نفر چهارم)
18-آگاهی ونگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به آموزش پزشکی جامعه نگر (1381)، پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی، آذر 1381، شیراز، ص 112، دکتر فیض الله منصوری، ثریا سیابانی، شیرین ایرانفر، طاهره ناصری پور،  منصور رضایی، (نفر پنجم)
19-برآورد پارامترهای توزیع آمیخته نمایی و کاربرد آن در تحلیل بقای پیوند کلیه، سومین سمینار دانشجویی آمار ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مرداد 1382، ص 13، منصور رضایی، انوشیروان کاظم نژاد، محمود محمودی، محمد رضا مشکانی، غلام رضا بابایی (نفر اول)
20-رابطه عوامل دانشجویی با رتبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در امتحانات جامع علوم پایه درسالهای 1369 تا 1380، ششمین همایش کشوری آموزش پزشکی و اولین همایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آذر 1382، تهران، ص 156، منصور رضایی، داریوش شکیبایی، شیرین ایرانفر(نفر اول)
21-بررسی وضعیت آموزشی دانشگاه از دیدگاه اعضای هیأات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1380، ششمین همایش کشوری آموزش پزشکی و اولین همایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آذر 1382، تهران، ص 80، داریوش شکیبایی، شیرین ایرانفر، منصور رضایی، نصرت الله منتظری (نفر سوم)
22-عوامل مؤثر بر زمان بقای بیماران پیوند کلیه در کرمانشاه، دومین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر، مرکز همایشهای رازی، مجله پژوهش در پزشکی (ویژه نامه)، زمستان 1382، تهران،سال 27، شماره 4، ص 29، منصور رضایی، انوشیروان کاظم نژاد، عبدالرسول بردیده، محمود محمودی (نفر اول)
23-شیوع سوء مصرف مواد نیروزا و شناخت عوامل مرتبط با آن در کرمانشاه در سال 1382، کنگره سراسری پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه، ص 47-46، ، دکتر لیلا پاشاروش، دکتر محمدرضا عباسی، دکتر علی میکائیلی، دکتر منصور رضایی (نفر چهارم)
24-بررسی میزان شیوع سوء مصرف مواد نیروزا در بین مردان ورزشکار باشگاههای بدن سازی تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1382، هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز، سال ششم، ضمیمه 2، تابستان 1383، ش 54، ص 23-22، پاشاروش لیلا، عباسی محمدرضا، میکائیلی علی، دکتر منصور رضایی (نفر چهارم)
25-بررسی تأثیر آموزش گزارش نویسی به کادر پرستاری بر نحوه عملکرد آنان در نوشتن گزارش و ثبت پرونده در مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه . همایش سراسری مدیریت و برنامه ریزی بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 6-5 اسفند 1383، ص 11-12، دکتر سیدرضا باقری، زهره اسکندری، منصور رضایی (نفر سوم)
26-بررسی اثر درمانی عصاره تام گیاه غازیاقی بر زخم معده ناشی از آسپرین در موش صحرایی، هفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 12-9 مهر 1384، ص 115، مریم یادگاری، مظفر خزاعی، رستم قربانی، عباس شیخ الاسلام، بابک ایزدی، منصور رضایی (نفر ششم)
27-بررسی پاسخ ایمنی به دوز واکسن هپاتیت B در مبتلایان به عفونت HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره کرمانشاه (1383). چهاردهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، 30-26 آذر 1384، علیرضا جانبخش، سیاوش وزیری، بابک صیاد، ماندانا افشاریان، منصور رضایی (نفر پنجم)
28-مقایسه حساسیت آزمایشگاهی سفپیم با سایر آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف بر علیه باسیلهای گرم منفی و استافیلوکوک اورئوس در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی کرمانشاه (1383). چهاردهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، 30-26 آذر 1384، ص 104.  بابک صیاد، سید حمید مدنی، منصور رضایی (نفر سوم)
29-اورژانسهای مامایی در بیمارستان معتضدی کرمانشاه (82-1381). اولین همایش بارداری ایمن، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 28-27دی 1384، ص 133، ژاله کوه بومی، منصور رضایی (نفر دوم)
30-فناوری اطلاعات در تحقیقات علوم پزشکی. همایش سراسری بیمارستان و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 18-17اسفند 1384، ص 24-23، منصور رضایی، دائم روشنی، حمید لرستانی، حبیب جعفری (نفر اول)
31-بررسی دیدگاه پرسنل بیمارستان طالقانی کرمانشاه در خصوص استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS (1384). همایش سراسری بیمارستان و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 18-17اسفند 1384، ص 58-57، منصور رضایی، سیده مریم حسینی، محمدرسول خزاعی (نفر اول)
32-بررسی وضعیت سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS از دیدگاه مدیر بیمارستان و مدیر خدمات پرستاری مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه در سال 1384. همایش سراسری بیمارستان و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 18-17اسفند 1384، ص 2-1، فریدون سبزی، منصور رضایی، زهره اسکندری، امیر جلالی، عباس مرادزاده (نفر دوم)
33-بررسی رابطه عفونت سایتومگالو ویروس بابیماری های عروق کرونر. چهاردهمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، 30-26 آذر 1384، ص 100. دکتر بابک صیاد، دکتر محمدرضا سعیدی، دکتر علیرضا جانبخش، دکتر منصور رضایی (نفر چهارم)
34-پاسخ ایمنی به دوز استاندارد واکسن هپاتیت B در مبتلایان به عفونت HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره کرمانشاه (133). چهاردهمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، 30-26 آذر 1384، ص 1. دکتر دکتر علیرضا جانبخش، دکتر سیاوش وزیری، دکتر بابک صیاد، دکتر ماندانا افشاریان، دکتر منصور رضایی (نفر پنجم)
35-بررسی میزان تأثیر آموزش زایمان بی درد بر نظرات زنان حامله شکم اول جمعیتی مسکن نسبت به نوع زایمان تحت پوشش پایگاه تحقیقات. همایش سراسری سلامت زنان از جنینی تا سالمندی. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دفترمامایی معاونت درمان، 13 اردیبهشت 1385، ص 86-85. مهوش رنجبر، شیرین ایرانفر، منصور رضایی (نفر سوم)
36-بررسی میزان آگاهی و رفتار پرسنل ماما و پرستار شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه نسبت به غربالگری سرطان پستان. همایش سراسری سلامت زنان از جنینی تا سالمندی. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دفترمامایی معاونت درمان، 13 اردیبهشت 1385، ص 22-21. دکتر نگین رضاوند، دکتر منصور رضایی، مستانه کامروامنش (نفر دوم)
37-مقایسه سه روش تشخیصی تعیین سن حاملگی با سونوگرافی. همایش سراسری سلامت زنان از جنینی تا سالمندی. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دفترمامایی معاونت درمان، 13 اردیبهشت 1385، ص 30-29. نازنین فرشچیان، شیرین ایرانفر، منصور رضایی (نفر سوم)
38-بررسی شیوع عوارض حاملگی در زنان حامله تحت پوشش عرصه جامعه نگر کرمانشاه در سال 1380. همایش سراسری سلامت زنان از جنینی تا سالمندی. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دفترمامایی معاونت درمان، 13 اردیبهشت 1385، ص 14-13. دکتر نسرین جلیلیان، شیرین ایرانفر،دکتر منصور رضایی، ناهید جلیلیان(نفر سوم)
39-بررسی فراوانی گونه های درماتوفیتی استخرها، سالن های کشتی وبدن سازی و.... اولین همایش منطقه ای بیماری های عفونی. همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 21-20 اردیبهشت 1385، ص . دکتر علی میکاییلی، دکتر منصور رضایی
 
صفحه 1   2    3