اعضای شورای آموزشی دانشکده بهداشت

دکتر یحیی پاسدار

رئیس دانشکده

دکتر مجتبی لیمویی

معاون آموزشی دانشکده

دکتر مقداد پیرصاحب

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر مسعود قنبری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر بهزاد کرمی متین

مدیر گروه بهداشت عمومی

دکتر امیرحسین هاشمیان

مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

دکتر سیدمصطفی نچواک

مدیر گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی

دکتر حسین اشتریان

مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر احسان صادقی

مدیر گروه صنایع غذایی

آمنه قرتپه

سرپرست آموزش

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۵ ۱۴:۳۶

وظایف شورای آموزشی دانشکده

  • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد.
  • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه
  • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضویت هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هرگروه
  • پیشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد به معاونت آموزشی
  • بررسی و اظهار نظر در خصوص مواردی که از سوی مدیر امور آموزش دانشگاه به دانشکده ارجاع می گردد
  • بررسی درخواست میهمانی ، نقل و انتقال دانشجویان، انصراف از تحصیل، مرخصی تحصیلی و ...
  • بررسی درخواست های تدریس به دانشکده

تاریخ بروزرسانی : ۱۷ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۴۲