وظایف شورای تحصیلات تکمیلی

  • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده که مرتبط با دوره های تحصیلات تکمیلی است
  • پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی
  • تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد
  • بررسی و اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص مواردی که از سوی واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه به دانشکده ارجاع می گردد
  • تصمیم گیری در خصوص تأسیس رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
  • بررسی و انعکاس درخواست های میهمانی دانشجویان به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • تصمیم گیری در خصوص فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • برگزاری کارگاههای توانمندسازیدانشجویان تحصیلات تکمیلی در رده های کارگاههای عمومی و اختصاصی

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۱۲