درباره اداره امور عمومی

نام و نام خانوادگی: بتول فلاح

 امور عمومی

شرح وظایف با هماهنگی معاون اداری - مالی

 نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

 صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

 سازماندهی فعالیتهای مربوطه وتقسیم کاروتعیین وظایف وحدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

 تعیین خط مشی و نظارت برحسن اجرای آن

 صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

 نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط

 شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف وتهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق