وظایف

نام و نام خانوادگی : شهناز پیرزادی

 کارگزینی

شرح وظایف

رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آنها با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات

تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری ازاوراق طبق دستور مقام مافوق

رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضعیت استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه

انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان

برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم

پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان مطبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

تهیه گزارشات لازم