وظایف

نام و نام خانوادگی : بهرام فخری

خدمات 

شرح وظایف 

  نظارت بر انجام امور مربوطه به انتظامات

 تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک نگهبانان

 نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تأمین روشنائی ، سوخت ، تلفن و ....

 ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحویل به حسابداری و گرفتن کوپن بنزین وانجام امور مربوط به وسایل نقلیه

 رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیل ها

 کنترل حضور و غیاب رانندگان ونگهبانان

 نظارت برآورد هزینه و تعمیر وسائط نقلیه و صدور دستورات لازم به منظور تعمیر آنها

 نظارت وبررسی تقاضاهای خریدوسائط نقلیه و لوازم یدکی آنها وتسلیم تقاضاها به اداره کارپردازی جهت خرید