تماس با اداره امور عمومی

آدرس : کرمانشاه-بلوار عشایر،میدان ایثارجنب بیمارستان فارابی دانشکده بهداشت

کد پستی :6719851351

تلفن : 38261990-083

همراه : 09187561767