وظایف

نام و نام خانوادگی : یاور پرواز

 

  


شرح وظایف

 استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

 دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد

 تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع

 نظارت بر کلیه امور کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی