• تدریس دروس آمار، اپیدمیولوژی، کامپیوتر و ریاضی کلیه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی.
  • برگزاری کارگاه های روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته.


  • عضویت اعضای گروه در شوراهای پژوهشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی.
  • همکاری با مراکز تحقیقاتی دانشگاه.
  • راهنمایی دانشجویان برای مشاوره آماری و متدولوژیک در پایان نامه ها.