نشست‌های علمی و پژوهشی

برگزاری جلسات هم اندیشی روزهای دوشنبه هر هفته در اتاق دانشجویان دکترای تخصصی آمار زیستی

مباحث مورد بحث و تبادل نظر:

 • آزمون‌های pre و post
 • معنادار شدن اثرمتقابل در طرح اندازه‌های تکراری
 • اندازه اثر 
 • انواع متغیرها، نقش متغیرها
 • انواع ضرایب همبستگی 
 • انواع گره‌ها 
 • شاخص جینی و اتکینسون
 • بررسی شاخص CVR و CVI

 نشستهای علمی و پژوهشی گروه آمار زیستی سال تحصیلی 1402-1401

 
 • تدریس دروس آمار، اپیدمیولوژی، کامپیوتر و ریاضی کلیه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی.
 • برگزاری کارگاه های روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته.


 • عضویت اعضای گروه در شوراهای پژوهشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی.
 • همکاری با مراکز تحقیقاتی دانشگاه.
 • راهنمایی دانشجویان برای مشاوره آماری و متدولوژیک در پایان نامه ها.