دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در حال تحصیل- ورودی مهر 97

شیوا امانی شیوا امانی
فروزان زینی فروزان زینی
فاطمه محمدیان فاطمه محمدیان
رضا مرادی رضا مرادی

دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در حال تحصیل- ورودی مهر 98

زهرا شهبازی 98 زهرا شهبازی
بیتا شکری98 بیتا شکری
سیده معصومه حسینی 98 سیده معصومه حسینی

دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در حال تحصیل- ورودی مهر 99

ندا کرمی ندا کرمی
بهاره صفری فرامانی بهاره صفری فرامانی


 

دانشجویان دکتری تخصصی آمار زیستی ورودی 98

فاطمه کشاورزی 98 phd فاطمه کشاورزی
سمیرا جعفری خیرآبادی98 phd سمیرا جعفری خیرآبادی
بهاره اندایشگر 98 phd بهاره اندایشگر

 

دانشجویان دکتری تخصصی آمار زیستی ورودی 97

رقیه فرهادی رقیه فرهادی 
مریم منتصری مریم منتصری