مقاطع تحصیلی

 

در حال حاضر گروه بهداشت عمومی در دو مقطع به شرح زیر دانشجو می پذیرد:

  • کارشناسی ناپیوسته
  •  کارشناسی پیوسته

لازم به ذکر است از آنجایی که در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران رشته ای بنام بهداشت عمومی در مقطع تحصیلات تکمیلی وجود ندارد لذا این گروه فاقد رشته های تحصیلات تکمیلی می باشد. اما تعدادی از اساتید گروه بهداشت عمومی با تخصص علوم تغذیه ، آمار زیستی و اپیدمیولوژی با درخواست رشته های مذکور و موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موفق به تاسیس رشته های علوم تغذیه، آمار و اپیدمیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد شده و بعنوان گروههای آموزشی آمار زیستی ، اپیدمیولوژی و علوم تغذیه به فعالیت خود در دانشگاه ادامه دادند. همچنین در سال 1394 گروه بهداشت عمومی ضمن برگزاری مطلوب کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و انجام پیگیری های لازم موفق به تاسیس رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مقطع کارشناسی ارشد گردید که بعدها این گروه نیز بعنوان یک گروه آموزشی مستقل از گروه بهداشت عمومی جدا شد. ضمن اینکه تاسیس رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اقتصاد سلامت در مقطع کارشناسی ارشد نیز در دستور کار این گروه می باشد و در این راستا اقدام به جذب متخصصین مورد نیاز در رشته های مذکور نموده است.