تاریخچه گروه بهداشت عمومی

از سال 1361 به بعد و به تناوب از کارمندان استخدامی وزارت بهداری که قبلاً دوره سه ماهه بهداشت محیط را تحت عنوان بهداشتیار محیط گذرانده بودند پذیرش نمود. در سال1363 مجتمع آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی در رشته بهداشت عمومی با دو گرایش 1- کاردانی بهداشت خانواده 2- کاردانی مبارزه با بیماریها، دانشجو پذیرفت. گروه بهداشت عمومی از نیمسال اول 87-88 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته و از نیمسال دوم 90-89 در مقطع کارشناسی پیوسته پذیرش دانشجو داشته اند. در حال حاضر در مقطع کارشناسی بهداشت عمومی پیوسته و ناپیوسته دانشجو می پذیرد.