مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد کرمی متین

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

پست الکترونیک: bkm_1344@yahoo.com