:memo:طرح های تحقیقاتی دکتر بهزاد کرمی متین 

 

1. بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی کرمانشاه ازدرمان های فیزیکی وفیزیوتراپی وارتباط آنها باسابقه ودرجه دانشگاهی محل تحصیل
2. بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 79
3. نظر سنجی از پزشکان عمومی در خصوص برنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1380
4. بررسی آگاهی ، نگرش و علمکرد زنان 49-15 ساله شوهر دار تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر مسکن نسبت به تنظیم خانواده
5. بررسی میزان تاثیر موانع مختلف اجرای روش Focus-PDCA برای ارتقاء مستمر کیفیت فرآیندها از دیدگاه کارکنان آموزش دیده در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1381
6. بررسی مقایسه ای تاثیر داروی سوختگی گیاهی با پماد سولفا دیازین نقره در بیماران با سوختگی درجه 3
7. بررسی مقایسه ای کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
8. بررسی نحوه استفاده از اینترنت و ارتباط آن با فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سالهای 84-74
9. بررسی میزان دستیابی به اهداف در ادغام آموزش پزشکی با خدمات بهداشتی درمانی از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1385
10. برآورد شاخص میزان عادلانه بودن مشارکت مالی مردم درنظام سلامت (FFCI)درخانوارهای تحت پوشش پایگاه تحقیقاتی وجمعیتی مسکن سال 1387
11. بررسی تاثیر استقرارمدل ادغام یافته مدیریت کیفیت برعملکردبیمارستان ورضایتمندی مشتریان درمرکزآموزشی درمانی امام علی (ع) کرمانشاه
12. بررسی فراوانی اختلال های خواب در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با افسردگی و موفقیت تحصیلی دانشجویان در سال 1388
13. بررسی تاثیر استقرارسیستم مدیریت کیفیت(Iso 9001-2000 ) بر کارآیی و اثر بخشی خدمات در بیمارستان شهدای تامین اجتماعی کرمانشاه
14. بررسی روند بروز سرطانهای پوست ،معده وپستان درمردم ایران طی سالهای 79الی84
15. بررسی وتحلیل موقعیت استراتژیک وتدوین نقشه جامع سلامت دراستان کرمانشاه
16. تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان
17. بررسی تاثیر نظام آراستگی سازمانی 5S بر خدمات بیمارستانی
18. بررسی تاثیر نظام آراستگی سازمان 5S بر توسعه حاکمیت بالینی در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع)
19. بررسی وضعیت اختلال خواب و ارتباط آن با استرس و شاخص توده بدنی در ساکنین شهر کرمانشاه طی سال 138
20. بررسی علل مرگ و میر 24 ساعت اول نوزادان متولد شده طی سالهای 1389-1387
21. بررسی امکان استقرار آموزش الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت کاردان ها و کارشناسان مراکز روستایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از دیدگاه آنان در سال 1390
22. بررسی روند اپیدمیولوژیک بیماری تیفویید در شهرستان کرمانشاه طی سالهای 1385الی1389
23. رتبه بندی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در شهر کرمانشاه با استفاده از تحلیل پوششی داده های تصادفی در طی سالهای 1385الی1389
24. مقایسه سبک رهبری مدیران مجرب با مدیران جوانتر از دیدگاه کارکنان بخش بهداشت و درمان
25. بررسی میزان تأثیرآموزش با استفاده از مدل(HBM)در ارتقاء سطح آگاهی ، نگرش وعملکرد تولید کنندگانشیرینی شهر ستان کرمانشاه در ارتباط با مصرف رنگ های مصنوعی غیر مجاز
26. تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سال های 1388-1379 91125
27. تجزیه و تحلیل هزینه های بیماران سوختگی و عوامل موثر بر هزینه ها در مرکز سوختگی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال 1390
28. اپیدمیولوژی، پیامد و هزینه های بیمارستانی بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال 1390
29. بررسی ارتباط گرد و غبار محلی بر بیماران آسمی در شهر کرمانشاه طی سالهای 89-86
30. بررسی شیوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف ریتالین در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1391
31. بررسی عوامل عمدی و غیر عمدی سوختگی در مراجعین سرپایی و بستری بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه و عوامل مرتبط با آن طی سال های 90-89
32. بررسی علل مسمومیت عمدی در مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سال های 90-1389
33. بررسی رابطه کیفیت زندگی، شاخص توده بدنی و الگوی غذایی در معلمان زن ناحیه یک استان کرمانشاه در سال 1391
34. بررسی شیوع دردهای اسکلتی - عضلانی در کارگران معادن سنگ و سنگ بری کرمانشاه (گوهره) و ارتباط آن با پوسچرهای کاری
35. مدل پابن لاسو: روشی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها
36. بررسی عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی مبتنی بر مدل پرسید پروسید در بین معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کرمانشاه در سال 1391
37. بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص ارزشیابی اساتید و عوامل مرتبط با آن
38. بررسی وضعیت آموزش سرپایی از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی و کارورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 92
39. اارزیابی و اولویت بندی مشکلات آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 92-1391
40. بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با خطای انسانی(آلودگی با سوزن و اشتباهات دارویی)در پرسنل اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
41. هزینه های بیمارستانی مصدومان تصادفات جاده ای و عوامل مؤثر بر این هزینه ها در استان کرمانشاه در سال 1391
42. بررسی رابطه بین اشکال سرمایه (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) و فرسودگی شغلی در پرستاران زن شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال1391
43. بررسی ارتباط شاخص های کمی و کیفی آزمون های چند گزینه ای ارتقای دستیاری تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1391
44. بررسی وضعیت انجام پاپ اسمیر و عوامل مرتبط با آن در بین زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه در سال 1392
45. بررسی تاثیر برنامه ریزی ورزشی بر کیفیت خواب مردان سالمند(مرکز شهید یاری کرمانشاه)
46. بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92
47. ارزشیابی روش آموزشی تحت وب، درس آناتومی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
48. بررسی نتایج استقرار آزمایشی مدل ادغام یافته ثبت علمی داده های سوختگی (مدل بومی و فرم جهانی ثبت داده ها) در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
49. ارزشیابی روند کمی و کیفی پیشرفت جشنواره آموزشی شهید مطهری طی شش دوره گذشته بر اساس الگوی سیپ
50. مطالعه ی همگروهی جمعیتی بیماریهای مزمن در شهرستان روانسر (فاز اول و دوم: پا یلوت و ثبت نام)
51. بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری آموزش الکترونیکی در بین اعضای هییٔت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بهره گیری از مدل پذیزش فناوری
52. ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی بر وب در ارتقای باورهای منفی در خصوص سوء مصرف مواد
53. بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده گرایش به انجام سزارین در بین زنان باردار شهر کرمانشاه با بهره گیری از تئوری شناختی اجتماعی
54. مقایسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آن‌ها با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
55. بررسی عوامل مرتبط با قصد رفتاری داروسازان شهر کرمانشاه در خصوص گزارش عوارض داروئی
56. بررسی عوامل موثر بر درک دانشجویان داروسازی از تعهدات حرفه ای شان با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
57. تخمین تابع تقاضای دارو و تحلیل عوامل مرتبط با تقاضای دارو در خانوارهای استان کرمانشاه؛ سال های 1390-1370
58. بررسی عوامل پیش بینی کننده مصرف سیگار در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
59. بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
60. بررسی اثربخشی مداخله آموزشی – محیطی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی با رویکرد بازاریابی اجتماعی بر استفاده از خدمات سبا و سما
61. بررسی وضعیت هیجان طلبی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
62. هزینه ی بهره وری از دست رفته بدلیل مرگ و میرهای ناشی از کل سرطان ها در استان کرمانشاه در طی دوره زمانی 1383-1393 : برآوردی از اندازه اقتصادی بار سرطان
63. بررسی تاثیر برنامه آموزشی طراحی شده بر قصد انجام سزارین در زنان باردار نخست زای شهر کرمانشاه
64. ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1394
65. تعیین وضعیت و روند نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت در شهرستان های استان کرمانشاه در یک دوره ی زمانی 7 ساله (1390-1384)
66. بررسی تاثیر فاکتورهای کلان اقتصادی- اجتماعی موثر بر هزینه های سلامت خا نوارها در استان های کشور (1392-1385)
67. ارزیابی وضعیت اضطراب امتحان و عوامل زمینه ای مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
68. بررسی شیوع و عوامل مرتبط با مصرف خودسرانه دارو در میان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر کرمانشاه در سال 1394 94461
69. بررسی عوامل مرتبط با قصد رفتاری انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری سرطان کولورکتال در میان افراد بالای 50 سال شهر روانسر
70. بررسی عوامل موثر بر حضور در کلاس درس، ساختار هدف‌های ادراک شده کلاس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
71. بررسی موانع آموزش به بیمار از نظر پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهر کرمانشاه
72. ارزشیابی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی استان کرمانشاه در سال 1394
73. بررسی فراوانی اختلال خواب و ارتباط آن با افسردگی در زنان یائسه ی شهر کرمانشاه در سال 1394
74. بررسی پیامد ترخیص با رضایت شخصی در مراجعه کنندگان به اورژانس مسمومیت بیمارستان امام خمینی کرمانشاه 1394
75. اثربخشی نمایشگاه هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (تونل عبرت) بر درک خطر نوجوانان از ابتلا به HIV/AIDS
76. اثربخشی نمایشگاه هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (تونل عبرت) بر ترس درک شده از ابتلای به دیابت در نوجوانان
77. اثربخشی نمایشگاه هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (تونل عبرت) بر تهدید درک شده از مصرف سیگار در نوجوانان
78. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با مدل SERVQUAL: دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
79. بررسی دیدگاهها و چالشهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ارتباط با آموزش الکترونیکی
80. تاثیر عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در بروز سرطان های شایع در ایران
81. بررسی همبستگی بین عوامل خطر بیماری های غیر واگیر و سرطان های شایع در ایران: مطالعه اکولوژیک
82. استفاده از خدمات دندانپزشکی و عوامل موثر بر استفاده از این خدمات در میان خانوارهای شهر کرمانشاه در سال 1394
83. بررسی کیفیت زندگی بیماران بستری مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در سال 1395
84. ارزیابی وضعیت عادات غذایی در میان خانوارهای شهر کرمانشاه
85. بررسی عوامل پیش بینی کننده کشف زودرس علائم سرطان در میان جمعیت شهری جوانرود بر اساس نظریه انگیزش محافظت
86. بررسی عوامل پیش بینی کننده انجام ماموگرافی در میان زنان شهر کرمانشاه با بهره گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی شده
87. برآورد بار اقتصادی سرطان ریه برای کشور ایران
88. بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل پابن لاسو
89. بررسی عوامل مرتبط با وضعیت درمانی بیماران سوختگی بستری با مدل معادلات ساختاری
90. بررسی وضعیت انجام رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت ب در میان پرستاران شهر کرمانشاه
91. بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر دسترسی و کیفیت خدمات بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سری های زمانی منقطع ( 1395- 1391)
92. بررسی ارتباط میان شدت سوختگی و عامل ایجاد کننده سوختگی باپیش آگهی درمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی استان کرمانشاه در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
93. بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران شاعل در بیمارستانهای ]موزشی - درمانی شهرکرمانشاه با میزان درک و ارزیابی آنان از بار کاری در سال 1395
94. سنجش تاثیر مصرف سیگار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 1396
95. بررسی شیوع هیپوتیرویٔیدی و عوامل مرتبط با آن درکودکان زیر یک سال شهر کرمانشاه طی سالهای 1395-1390
96. برآورد شیوع کلی خطاهای دارویی و میزان گزارش دهی ان در میان پرستاران در ایران: یک مطالعه نظام مند و متاآنالیز
97. بررسی شیوع هزینه های کمرشکن و روند زمانی آن در ایران با استفاده از رویکرد مرور نظام مند و متاآنالیز
98. بررسی نابرابری اقتصادی- اجتماعی در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در شهر کرمانشاه: شواهدی مبتنی بر شاخص و تمرکز
99. پیگیری 4 ساله افراد شرکت کننده در مطالعه‌ی همگروهی جمعیتی بیماری‌های مزمن غیر واگیر در شهرستان روانسر طی سالهای 1396 تا 1399
100. ارزیابی ترجیحات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره قراردادهای کار در مناطق محروم با استفاده از روش آزمون انتخاب گسسته (DCE)
101. بررسی وضعیت هوش معنوی و ارتباط آن با عوامل زمینه ای در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
102. بررسی ترجیحات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کرمانشاه درباره مؤلفه های مرتبط با کیفیت خدمات بستری
103. ارزیابی ترجیحات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره نحوه ارزشیابی دروس نظری با استفاده از روش تحلیل توأمان
104. شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده دسترسی زنان دارای معلولیت به خدمات سلامت: یک مطالعه مروری نظام مند در مطالعات کیفی
105. بررسی اپیدمیولوژیک و برآورد بار اقتصادی مسمومیت‌های ناشی از مصرف قارچ‌های وحشی در استان کرمانشاه در سال 1397
106. ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفت گانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانهای استان کرمانشاه در سال 1397
107. ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل سروکوال شش بعدی
108. تحلیل وضعیت ارائه مراقبت‌های سلامت به زلزله زدگان استان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی
109. بررسی پیامدهای خروج آمریکا از برجام بر عرضه خدمات سلامت در بیمارستان ها : یک مطالعه ترکیبی در شهر کرمانشاه
110. ارزیابی آسیب پذیری بیمارستان های استان کرمانشاه در برابر زلزله در سال 1397
111. بررسی نابرابری های اجتماعی اقتصادی در میزان شیوع معلولیت ها در ایران
112. بررسی شیوع و نابرابری هزینه های کمرشکن سلامت درخانوارهای ایرانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
113. بررسی کیفیت خدمات بخشهای رادیولوژی بیمارستانهای دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


 :memo: طرح های تحقیقاتی دکتر مجتبی لیمویی

1. تعیین فون و پراکندگی کنه های نرم درشهرستان کرمانشاه
2. بررسی مقدماتی وضعیت لیشمانیوز جلدی استان کرمانشاه درسال74-73
3. بررسی سطح حساسیت سوشهای سوسری آلمانی دربیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به سموم پیروتروئید فسفره و کاربامات با استفاده از آزمایشات زیست سنجی
4. بررسی میزان سم آفت کش فن والریت در گوجه فرنگی شهرستان کرمانشاه با روش ترکیب اولتراسونیک و میکرو استخراج مایع - بخشی بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در تابستان 1391
5. بررسی باقی مانده سموم آفتکش در مواد غذایی عرضه شده به بازار شهر کرمانشاه در سال1394
6. بررسی کارایی دینیتریفیکاسیون بیوالکتروشیمیایی با حضور سمیت دوگانه ارسنیک و رنگهای ازو در حذف نیترات از محلولهای آبی
7. بررسی میزان حذف افت کش های دیازینون و 2, 4 -دی کلروفنوکسی استیک اسید و تولید متابولیت های انها از محلول‌های آبی در فرایند الکتروفتوکاتالیستی با الکترودهای NiTiO2-NT/AC-PTFE فعال‌شده با منبع نور مرئی و فرابنفش
8. بررسی تاثیر زهر گژدم سیاه بر رات های آلبینو
9. بررسی رابطه شکفتگی با پیشرفت تحصیلی و برخی متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 :memo: طرح های تحقیقاتی دکتر ستار رضایی

 

1- ارزیابی عملکرد بیمارستان های ایران با استفاده از مدل پابن لاسو: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز
2- بررسی نابرابری اقتصادی- اجتماعی در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در شهر کرمانشاه: شواهدی مبتنی بر شاخص و تمرکز
3- برآورد شیوع کلی خطاهای دارویی و میزان گزارش دهی ان در میان پرستاران در ایران: یک مطالعه نظام مند و متاآنالیز
4- بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و فاکتورهای تاثیر گذار بر آن در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 1396
5- بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر دسترسی و کیفیت خدمات بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سری های زمانی منقطع ( 1395- 1391)
6- اندازه گیری و سنجش خطاهای دارویی در میان پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1396
7- بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل پابن لاسو
8- سنجش تاثیر مصرف سیگار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 1396
9- استفاده از خدمات دندانپزشکی و عوامل موثر بر استفاده از این خدمات در میان خانوارهای شهر کرمانشاه در سال 1394
10- سنجش کیفیت خدمات درمانی از دیدگاه بیماران بستری شده با استفاده از مدل سروکوآل: مطالعه موردی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
11- تعیین وضعیت و روند نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت در شهرستان های استان کرمانشاه در یک دوره ی زمانی 7 ساله (1390-1384)
12- بررسی تاثیر فاکتورهای کلان اقتصادی- اجتماعی موثر بر هزینه های سلامت خا نوارها در استان های کشور (1392-1385)
13- برآورد بار اقتصادی سرطان ریه برای کشور ایران
14- بررسی تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی شیوع دیابت و سنجش نابرابری آن در افراد شرکت کننده در کوهورت روانسر
15- ارزیابی ترجیحات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره قراردادهای کار در مناطق محروم با استفاده از روش آزمون انتخاب گسسته (DCE)
16- بررسی ترجیحات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کرمانشاه درباره مؤلفه های مرتبط با کیفیت خدمات بستری
17- ارزیابی ترجیحات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره نحوه ارزشیابی دروس نظری با استفاده از روش تحلیل توأمان
18- بررسی میزان خوداظهاری سلامت و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر کرمانشاه در سال 1396: مطالعه مقطعی بر پایه جمعیت
19- بررسی شیوع هزینه های کمرشکن و روند زمانی آن در ایران با استفاده از رویکرد مرور نظام مند و متاآنالیز
20- ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با مدل SERVQUAL: دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
21- عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مرگ و میر کودکان کمتر از یکسال در کشورهای عضو اوپک (OPEC) در دوره ی زمانی 10 ساله (2013-2004)
22- تعیین میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه در دسترسی به منابع بخش سلامت در مقایسه با شهرستان-های 4 استان همسایه ( کردستان، لرستان، ایلام و همدان) در سال 1391
23- تخمین تابع تقاضای دارو و تحلیل عوامل مرتبط با تقاضای دارو در خانوارهای استان کرمانشاه؛ سال های 1390-1370
24- برآورد میزان پرداخت های مستقیم از جیب خانوار در بهره مندی از خدمات سلامت: عوامل تعیین کننده و بارمالی ناشی از آن در شهر کرمانشاه در سال 93
25- بررسی رابطه بین اشکال سرمایه(اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) و فرسودگی شغلی در پرستاران زن شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال1391
26- تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سال های 1388-1379
27- بررسی و مقایسه کارایی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده (DEA) طی سال های 1390-1386
28- سنجش کارایی مبتنی بر تکنیک اقتصاد سنجی تحلیل مرزی تصادفی: مطالعه موردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کردستان
29- سنجش برابری در توزیع منابع بخش سلامت با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز: مطالعه موردی شهرستانهای استان کردستان (1392-1385)
30- استفاده از خدمات دندانپزشکی و عوامل موثر بر استفاده از این خدمات در میان خانوارهای شهر سنندج در سال 1394
31- شیوع فرسودگی شغلی در پرستاران در ایران: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز
32- براورد شیوع کلی نیدل استیک و میزان گزارش دهی ان در میان پرستاران در ایران: یک مطالعه نظام مند و متاآنالیز
33- بررسی کیفیت خدمات در بیمارستان های ایران با استفاده از مدل سروکوال: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز
34- وضعیت توسعه یافتگی و درجه برخورداری بخش بهداشت و درمان با استفاده از دو روش موریس و تاکسونومی عددی: مطالعه موردی استان کردستان
35- سنجش نابرابری اقتصادی-اجتماعی در میزان خوداظهاری سلامت و مهمترین فاکتورهای تعیین کننده آن در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 1396 بر اساس شاخص تمرکز و منحنی تمرکز
36- بررسی تمایل به فعالیت در مناطق محروم در میان دانشجویان پزشکی بعد از فارغ التحصیلی در غرب ایران در سال 1396
37- سنجش نابرابری اقتصادی-اجتماعی در میزان خوداظهاری سلامت و مهمترین فاکتورهای تعیین کننده آن در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 1396 بر اساس شاخص تمرکز و منحنی تمرکز
38- برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای در ایران در سال 1388
39- برآورد کشش قیمتی تقاضای بیمه تکمیلی دانا و عوامل موثر بر استفاده یا عدم استفاده از ان در میان اعضای هیت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389
40- اپیدمیولوژی، پیامد و هزینه های بیمارستانی بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال 1390


:memo:  طرح های تحقیقاتی دکتر علی کاظمی

 

1. تخمین تابع تقاضای دارو و تحلیل عوامل مرتبط با تقاضای دارو در خانوارهای استان کرمانشاه؛ سال های 1390-1370
2. تعیین وضعیت و روند نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت در شهرستان های استان کرمانشاه در یک دوره ی زمانی 7 ساله (1390-1384)
3. بررسی شیوع هزینه های کمرشکن و روند زمانی آن در ایران با استفاده از رویکرد مرور نظام مند و متاآنالیز
4. ارزیابی ترجیحات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره قراردادهای کار در مناطق محروم با استفاده از روش آزمون انتخاب
5. بررسی ترجیحات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کرمانشاه درباره مؤلفه های مرتبط با کیفیت خدمات بستری
6. ارزیابی ترجیحات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره نحوه ارزشیابی دروس نظری با استفاده از روش تحلیل توأمان
7. ارزیابی عملکرد بیمارستان های ایران با استفاده از مدل پابن لاسو: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز
8. شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده دسترسی زنان دارای معلولیت به خدمات سلامت: یک مطالعه مروری نظام مند در مطالعات کیفی
9. بررسی اپیدمیولوژیک و برآورد بار اقتصادی مسمومیت‌های ناشی از مصرف قارچ‌های وحشی در استان کرمانشاه در سال 1397
10. ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل سروکوال شش بعدی
11. Socioeconomic inequalities in non-communicable diseases in Iran using data from Prospective Epidemiological Research Studies in IrAN (PERSIAN) Cohort
12. بررسی پیامدهای خروج آمریکا از برجام بر عرضه خدمات سلامت در بیمارستان ها : یک مطالعه ترکیبی در شهر کرمانشاه
13. بررسی نابرابری های اجتماعی اقتصادی در میزان شیوع معلولیت ها در ایران
14. بررسی شیوع و نابرابری هزینه های کمرشکن سلامت درخانوارهای ایرانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
15. بررسی میزان تقاضای القایی در خدمات آنژیوگرافی عروق کرونر ارایه شده در بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
16. بررسی کیفیت خدمات بخشهای رادیولوژی بیمارستانهای دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه