اعضای هیأت علمی گروه بهداشت عمومی

 
دکتر ستار رضایی دکتر ستار رضایی 
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: satarrezaei@gmail.com

CV Dr.Satar Rezaei
دکتر علی کاظمی دکتر علی کاظمی کریانی
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:alikazemi.k20@gmail.com

CV-dr kazemi
 
دکتر بهزاد کرمی متین

دکتر بهزاد کرمی متین

استاد گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی              
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: bkm_1344@yahoo.com

CV. Dr Karami Matin English(2)
دکتر مجتبی لیمویی  دکتر مجتبی لیمویی
دانشیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:mojtabalimoee@yahoo.com

CV-dr leemoee