مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگی: دکتر فرامرز قره گوزلودکتر قره گوزلو

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک:

تلفن تماس: