مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگی: دکتر فرامرز قره گوزلو

مدرک تحصیلی: دکتری بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک:

تلفن تماس: