دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

یکی از مقاطع رشته بهداشت محیط دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط است که در ادامه دوره کاردانی بهداشت محیط می باشد. هدف این دوره تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند در جهت حفظ و ارتقاء سلامتی انسان در جوامع شهری و روستایی با شناسایی و کنترل عوامل آلاینده محیطیدر زمینه های تصفیه و سالمسازی آب، جمع آوری و تصفیه فاضلاب، جمع آوری و دفع مواد زاد خانگی و صنعتی، کنترل آلودگی هوا، نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و سایر مسائل بهداشت محیط، کنترل و ارائه راه حل های مناسب و اجرایی اقدام نمایند و همچنین قادر به همکاری در پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مذکور باشند.
 
شرایط و نحوه پذیرش:
متقاضیان برحسب ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و با توجه به رتبه کسب شده در آزمون عمومی و تخصصی و سایر شرایط اعلام شده از سوی سازمان آموزش دهنده پذیرفته می شوند.
 
طول دوره آموزشی:
طول دوره آموزشی مطابق آئئن نامه آموزشی 4 نیمسال تحصیلی می باشد.
 
تعداد واحدها :
تعداد کل واحدهای درسی 65 واحد به شرح ذیل می باشد:
-دروس عمومی 9 واحد
-دروس اختصاصی اجباری 45 واحد
-دروس اختصاصی اختیاری 3 واحد
-کارآموزی در عرصه 8 واحد