آزمایشگاه ها
گروه دارای 5 آزمایشگاه شیمی محیط، میکروبیولوژی محیط، تحقیقات، هیدرولیک و مواد زائد جامد می باشد.
 
کارگاه ها 
گروه دارای سه کارگاه نقشه برداری، نقشه کشی و موتور تلمبه و تأسیسات لوله کشی می باشد.