مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی: دکتر هیوا حسینیدکتر هیوا حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: Hiwa_Hossaini@yahoo.com

تلفن تماس: