مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی: دکتر هیوا حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک:

تلفن تماس: