اعضای هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

 دکتر اشتریان

 دکتر حسین اشتریان

استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D 

 
cv
   دکتر فرزاد جلیلیان
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
    دکتر بهروز حمزه
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
   دکتر فاطمه رجعتی
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
 خانم دکتر سیابانی2 دکتر ثریا سیابانی
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
 
خانم دکتر سیابانی