نام و نام خانوادگی: سهیلا عیوضی

سمت:کارشناس گروه

تحصیلات:کارشناس ارشد آموزش بهداشت 

شماره تماس:38262052

پست الکترونیک :eivazi_soheila@yahoo.com

موجود نمیباشد

نام و نام خانوادگی: مصطفی جعفری

سمت:کارشناس گروه

تحصیلات:کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

شماره تماس:38261919

پست الکترونیک :mostafajafari66@yaahoo.com

موجود نمیباشد