کارکنان

 :bust_in_silhouette:میترا ابوالفتحی

نام و نام خانوادگی: میترا ابوالفتحی

سمت: کارشناس ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تحصیلات:دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت 

 

 

 :bust_in_silhouette:جعفری

نام و نام خانوادگی: مصطفی جعفری

سمت: کارشناس ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تحصیلات:دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

پست الکترونیک :mostafajafari66@yaahoo.com