مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 دکتر جلیلیان

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد جلیلیان

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

پست الکترونیک:

تلفن تماس: