««  مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت»»

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین اشتریان

آخرین مدرک  و رشته تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت

تلفن : 09185600365

پست الکترونیک: hashtarian@kums.ac.ir, hossien_ashtarian@yahoo.com

 
دکتر اشتریان