مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

اشتریان

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین اشتریان

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت

پست الکترونیک: hashtarian@kums.ac.ir

تلفن تماس: