آزمایشگاه ایمنی

وسایل ایمنی:
1) سیستم اطفاء حریق
2) وسایل ایمنی و حفاظت فردی (انواع گوشی، ماسک، لباس کار، کلاه ایمنی، سپرحفاظتی و...)

اهداف :
1) آشنایی دانشجویان با نحوه عملکرد سیستم اطفاء حریق خودکار
2) آشنایی دانشجویان با انواع وسایل حفاظت فردی و کاربرد آنها در مشاغل مختلف.
3) آشنایی دانشجویان با انواع کپسول های اطفاء حریق و نحوه عملکرد آنها.