لینک های مفید

سازمان جهانی بهداشت                                     https://www.who.int

وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی                          https://behdasht.gov.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                        https://www.kums.ac.ir

مرکز سنجش آموزش پزشکی                            https://sanjeshp.ir