بازنشستگان گروه بهداشت عمومی

هیات علمی :

دکتر مجتبی لیمویی دکترای حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

 

 

کارکنان :

سرکار خانم آفرتاج علیخانی

 

 

سرکار خانم مهری امینی