««  مدیر گروه آمار زیستی »»

نام و نام خانوادگی: دکتر افشین الماسی

آخرین مدرک  و رشته تحصیلی: Ph.D. آمار زیستی

محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه علوم پزشکی تهران 1394

پست الکترونیک: 

تاریخ بروزرسانی : ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۰۰