تصویر  موجود نمی باشد

دکتر افشین الماسی 

استادیار گروه آمار زیستی

رشته تحصیلی:  آمار زیستی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

 
رزومه دکتر افشین الماسی

تصویر  موجود نمی باشد دکتر منصور رضایی
استاد گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
رزومه دکتر منصور رضایی
تصویر  موجود نمی باشد دکتر نادر سالاری 
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
رزومه دکتر نادر سالاری
  دکتر سوده شهسواری 
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
رزومه دکتر سوده شهسواری
   دکتر بهزاد مهکی 
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
رزومه دکتر بهزاد مهکی
دکتر هاشمیان 2 دکتر امیرحسین هاشمیان 
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
دکتر امیرحسین هاشمیان

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۴۲