اعضای هیأت علمی گروه آمار زیستی

دکتر افشین الماسی

دکتر افشین الماسی 

استادیار گروه آمار زیستی

رشته تحصیلی:  آمار زیستی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: afalmasi@kums.ac.ir

 
رزومه دکتر افشین الماسی

دکتر منصور رضایی دکتر منصور رضایی
استاد گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:mrezaei@kums.ac.ir

رزومه دکتر منصور رضایی
بدون عکس دکتر نادر سالاری 
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
رزومه دکتر نادر سالاری
بدون عکس دکتر سوده شهسواری 
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
رزومه دکتر سوده شهسواری
دکتر مصطفایی دکتر شایان مصطفایی 
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:shayan.mostafaei@kums.ac.ir

رزومه دکتر شایان مصطفایی
دکتر بهزاد مهکی  دکتر بهزاد مهکی 
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:behzad.mahaki@kums.ac.ir

رزومه دکتر بهزاد مهکی
دکتر امیرحسین هاشمیان دکتر امیرحسین هاشمیان 
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:dr.ahashemian@kums.ac.ir

دکتر امیرحسین هاشمیان