دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در حال تحصیل- ورودی مهر 95

آذین احمدی گروسی آذین احمدی گروسی
سایه متوسلی داراب سایه متوسلی داراب

 

دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در حال تحصیل- ورودی مهر 96

بهنام زمانی بهنام زمانی 
محمد امین سهرابی محمد امین سهرابی 
سمیه سهرابی سمیه سهرابی 
سحر سوری سحر سوری 

دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در حال تحصیل- ورودی مهر 97

شیوا امانی شیوا امانی
فروزان زینی فروزان زینی
فاطمه محمدیان فاطمه محمدیان
رضا مرادی رضا مرادی

دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در حال تحصیل- ورودی مهر 98

زهرا شهبازی 98 زهرا شهبازی
بیتا شکری98 بیتا شکری
سیده معصومه حسینی 98 سیده معصومه حسینی

 

دانشجویان دکتری تخصصی آمار زیستی ورودی 98

فاطمه کشاورزی 98 phd فاطمه کشاورزی
سمیرا جعفری خیرآبادی98 phd سمیرا جعفری خیرآبادی
بهاره اندایشگر 98 phd بهاره اندایشگر

 

دانشجویان دکتری تخصصی آمار زیستی ورودی 97

رقیه فرهادی رقیه فرهادی 
مریم منتصری مریم منتصری