دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در حال تحصیل- ورودی مهر 95

آذین احمدی گروسی آذین احمدی گروسی
سایه متوسلی داراب سایه متوسلی داراب

 

دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در حال تحصیل- ورودی مهر 96

بهنام زمانی بهنام زمانی 
محمد امین سهرابی محمد امین سهرابی 
سمیه سهرابی سمیه سهرابی 
سحر سوری سحر سوری 

دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در حال تحصیل- ورودی مهر 97

شیوا امانی شیوا امانی
فروزان زینی فروزان زینی
فاطمه محمدیان فاطمه محمدیان
رضا مرادی رضا مرادی


 


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۵۰

دانشجویان  دکترای تخصصی آمار زیستی ورودی  97

رقیه فرهادی رقیه فرهادی 
مریم منتصری مریم منتصری 


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۵۰