»-استاد گروه مهندسی بهداشت محیط-«
 
 

دکتر علی الماسی

مدرک تحصیلی :

دکترای تخصصی  

 مهندسی بهداشت محیط 

 

پستالکترونیک:
Aalmasi@kums.ac.ir  

شماره تماس:

8281992-0831 
 

 

                    

فعالیت های تحقیقاتی(cv)

cv  دکتر الماسی


        


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ ۲۲:۳۸