دکتر مجتبی لیمویی


»»-دانشیار گروه بهداشت عمومی-««
 
 

 دکتر مجتبی لیمویی

 

 

مدرک تحصیلی :

دکترای حشره شناسی پزشکی

 و مبارزه با ناقلین

 

پستالکترونیک:
mojtabalimoee@yahoo.com 

 

شماره تماس:

8262005-0831 
 
                    

فعالیت های تحقیقاتی(cv)

dr limooie cv