»»دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی««
 
 

 دکتر فرید نجفی 

مدرک تحصیلی :

دکترای اپیدمیولوژی 

 

 

پستالکترونیک:
fnajafi@kums.ac.ir  

شماره تماس:

8264447-0831 
 

 

                    

فعالیت های تحقیقاتی(cv)

cv  دکتر نجفی


        


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ ۱۳:۰۷