»»-دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی-««
 
 

 دکتر منصور رضایی

مدرک تحصیلی :

دکترای تخصصی 

آمار زیستی 

 

پستالکترونیک:

 

شماره تماس:

8264447-0831 
 

 

                    

فعالیت های تحقیقاتی(cv)

cv dr rezaie


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۹:۴۰