دانشیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
 
 

 دکتراحسان صادقی

مدرک تحصیلی :

دکترای بهداشت و کنترل

 کیفی مواد غذایی

 

پستالکترونیک:
Ehsan.sadeghi@kums.ac.ir  

شماره تماس:

8264004-0831 
 

 

                    

فعالیت های تحقیقاتی(cv)

cv دکتر صادقی

        


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۹:۳۹