دفتر توسعه آموزش ( EDO ) دانشکده بهداشت در راستای سیاست های وزارت  بهداشت  و با هدف ارتقای کیفیت آموزش در شش کمیته که در حیطه های  ارزشیابی ، پژوهش در آموزش،  آموزش اساتید، استعداد های درخشان،  برنامه ریزی آموزشی و  تشکیل و بر اساس شرح وظایف معین ( بر اساس آیین نامه نقش ها و وظایف دفاتر توسعه آموزش(EDOs)) و تعامل با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC ) فعالیت می نماید. اعضای کمیته های مختلف این دفتر در جدول زیر بر اساس علاقه اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده ذکر گردیده است. 

  
pic

  

 مسئول EDO : دکتر هیوا حسینی