اعضای هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی

   دکتر فاطمه حیدرپور

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

 
   دکتر شهاب رضاییان 

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

 
   دکتر یحیی سلیمی 

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

 
   دکتر رویا صفری

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

 
   دکتر غلامرضا عبدلی 

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

 
   دکترمهدی مرادی نظر

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

 
 تصویر موجود نمی باشد

دکتر فرید نجفی 

استاد گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

 

اعضای هیأت علمی گروه آمار زیستی

تصویر موجود نمی باشد

دکتر افشین الماسی 

استادیار گروه آمار زیستی

رشته تحصیلی:  آمار زیستی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

 
رزومه دکتر افشین الماسی

تصویر موجود نمی باشد دکتر منصور رضایی
استاد گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
رزومه دکتر منصور رضایی
تصویر موجود نمی باشد دکتر نادر سالاری 
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
رزومه دکتر نادر سالاری
  دکتر سوده شهسواری 
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
رزومه دکتر سوده شهسواری
   دکتر بهزاد مهکی 
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
رزومه دکتر بهزاد مهکی
دکتر هاشمیان 2 دکتر امیرحسین هاشمیان 
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
دکتر امیرحسین هاشمیان

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۴۲

اعضای هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

 دکتر اشتریان

 دکتر حسین اشتریان

استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D 

 
cv
   دکتر فرزاد جلیلیان
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
    دکتر بهروز حمزه
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
   دکتر فاطمه رجعتی
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
 خانم دکتر سیابانی2 دکتر ثریا سیابانی
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
 
خانم دکتر سیابانی
 

اعضای هیأت علمی گروه بهداشت عمومی

 
  دکتر ستار رضایی 
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
  دکتر علی کاظمی کریانی
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
 دکتر کرمی متین

دکتر بهزاد کرمی متین

استاد گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی              
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D 
رزومه دکتر کرمی متین
   دکتر مهدی میرزایی علویجه
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰

اعضای هیئت علمی گروه صنایع غذایی و کنترل کیفی

 

  تصویر موجود نمی باشد معین بشیری
مربی گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: 
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  CV

   دکتر میلاد روحی لنگرودی 
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: داشت و کنترل کیفی مواد غذایی                
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
 دکتر صادقی  دکتر احسان صادقی 
استاد گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی                
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

   دکتر مهنوش صمدی 
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی                
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
 تصویر موجود نمی باشد  دکتر رضا محمدی
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: 
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

اعضای هیأت علمی گروه علوم تغذیه

 دکتر یحیی پاسدار  دکتر یحیی پاسدار
دانشیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

    دکتر هادی عبداله زاد
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 تصویر موجود نمی باشد  دکتر سید مصطفی نچواک 
دانشیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: علوم تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 عکس مهندس برزگر دکتر اکبر برزگر
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
   cv
 my pic 2  دکترفرامرز قره گوزلو
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
CV

 
 3 دکتر مسعود قنبری
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
رزومه دکتر مسعود قنبری
   
 2

مهندس حاجیعلی یارتیره 

مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
رزومهتاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۲

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

   دکتر انور اسدی
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
 دکتر الماسی  دکتر علی الماسی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 تصویر موجود نمی باشد  دکتر مقداد پیرصاحب
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

   دکتر هوشیار حسینی 
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
 تصویر موجود نمی باشد  دکتر هیوا حسینی 
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 cv
 تصویر موجود نمی باشد  دکتر مجتبی لیمویی 
دانشیار گروه بهداشت محیط
رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 cv
 تصویر موجود نمی باشد  دکتر پرویز محمدی
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 cv
 تصویر موجود نمی باشد  دکتر سیدعلیرضا موسوی 
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 cv
    دکتر امیرحسین نافذ 
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰