گزیده ای از مقررات آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

ثبت نام:
 • پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت­ هایی که توسط دانشگاه اعلام می­شود، برای نام­ نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام ­نویسی در نخستین نیمسال پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
 • دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشگاه اعلام می­کند، برای تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم انجام انتخاب واحد بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است.
 • هر دانشجو می­تواند در هر نیمسال حداقل 12 واحد وحداکثر20 واحد درسی انتخاب کند.
 • اکر میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال حداقل17 باشد با نظر دانشگاه می­تواند در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی انتخاب نماید.
 • اگر دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقیمانده داشته باشد، در صورتیکه مشروط نباشد، با نظر دانشگاه می­تواند تمامی واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب نماید.
 • در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تأیید استاد راهنمای مربوطه می­تواند آن درس را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند.
 • تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستان حداکثر 6 واحد درسی است.
 • حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره ­های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره ­های کارشناسی پیوسته  6 سال است. در صورتیکه دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیلی با موفقیت بگذراند از دانشگاه اخراج می­شود.
 
حضور و غیاب:
 • حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از   17/4  مجموع ساعات آن درس تجاوز کند. در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می­شود.
 • درصورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از حد مجاز باشد ولی موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می­شود.
 • غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو غیبت مجاز دانشجو محسوب می­شود.
 • غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می­گردد.
 
حذف واضافه:
 • دانشجو می ­تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته،پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف و یا دو درس انتخابی خود را  با دو درس دیگر جابجا نماید.مشروط بر اینکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
 • در صورت اضطرار، دانشجو می­ تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده یکی از درس­های نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند مشروط براینکه غیبت دانشجو  بیش از حد مجاز نباشد و تعداد واحدهای باقیمانده وی کمتر از 12 واحد نشود. 
 •  حذف کلیه درس ­های اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.
 
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو:
 • برگزاری امتحان پایان نیمسال تحصیلی برای هر درس الزامی است.
 • حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی در عرصه 12 می­باشد.دانشجویی که در هر یک ازدروس مردود شود، در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است با این حال نمرات دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و  درمحاسبه میانگین منظور می­شود.
 • نمره پس از اعلام به دانشگاه غیر قابل تغییر است.
 • درپایان هرنیسال، میانگین نمرات دانشجویان در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه و در کارنامه وی ثبت می­شود.
 • میانگین نمرات دانشجو در هیج نیمسال تحصیلی نباید کمتر از12 باشد.در غیر این صورت،نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.
 • دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می­کند، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی درآن نیمسال را ندارد.
 • در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره ­های کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و در دوره­های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در 2 نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب،کمتر از 12 باشد در هر مرحله ­ای که باشد از ادامه تحصیل محروم می­شود.
 
مرخصی تحصیلی:
 • دانشجو می­تواند در هر یک از دوره ­های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 1 نیمسال و در دوره ­های کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
 • موافقت با مرخصی دانشجو در نیمسال اول تحصیلی، با شورای آموزشی دانشگاه می­باشد.
 • مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می­شود.
انصراف از تحصیل:
 • ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل انصراف از تحصیل محسوب می­شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد.
 • دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست خود را شخصا" به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نمایید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود راپس بگیرد.پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل  وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
 
انتقال:
انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است. توافق دانشگاه مبداء و مقصد با انتقال دانشجو  و گذراندن یک نیمسال از دوره تحصیل در دانشگاه مبداء الزامی است.
 • دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتبا" با ذکر مورد حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم نماید.
 • در صورت انتقال دانشجو  واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفته می­شود.
 • پذیرفتن  واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیش از 10  است بر عهده دانشگاه مقصد است.
 • تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی  و یا ردی و سوابق دانشجوی انتقالی عینا" درکارنامه  وی ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب می­شود.
 • انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع فقط یک بار امکان پذیر است.
 • انتقال دانشجو از دوره­ های شبانه به روزانه  و از دانشگاه پیام نور به دانشگاه حضوری ممنوع است. ولی انتقال عکس آن با موافقت مبداء و مقصد بلامانع است.
 
جابجایی:
جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاه ­های مبداء و مقصد پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و در صورت احراز در طول مدت تحصیل فقط یک بار بلامانع است.
دانشجوی متقاضای جابجایی جهت اقدام و تکمیل فرم مربوطه میبایست به اداره آموزش دانشگاه مراجعه نماید.
 
میهمانی:
درمواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود می­باشد می­تواند با موافقت دانشگاه ­های مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان به طور موقت، برای مدت معین، محل تحصیل خود را تغییر دهد.
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
دانشجوی دوره­ی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر یک نیمسال و  دانشجوی دوره­ی کارشناسی پیوسته 2 نیمسال می­تواند به طور تمام وقت، به صورت میهمان تحصیل کند.
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با نظر دانشگاه مبداء و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تکدرس و چه به صورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی مربوطه باشد.
حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می­باشد.
 
 
 فراغت از تحصیل:
دانشجویی که کلیه­ی واحدهای درسی رشته مربوطه­ ی خود را طبق برنامه مصوب با موفقیت گذرانده باشد، دانش ­آموخته آن دوره شناخته می­شود. میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد.
 

دانشجو در طول دوره تحصیل درمقطع کاردانی وکارشناسی پیوسته با داشتن شرایط لازم و موافقت گروه آموزشی ومؤسسه آموزشی مربوطه، تنها یک بار تغییر رشته دهد.