اعضای هیأت علمی گروه آمار زیستی

دکتر افشین الماسی

دکتر افشین الماسی 

استادیار گروه آمار زیستی

رشته تحصیلی:  آمار زیستی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: afalmasi@kums.ac.ir

 Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV
دکتر منصور رضایی دکتر منصور رضایی
استاد گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:mrezaei@kums.ac.ir

ORCID
ResearchGate
ResearcherID
Google Scholar
CV

دکتر شایان مصطفایی

دکتر شایان مصطفایی

استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:shayan.mostafaei@kums.ac.ir

دکتر بهزاد مهکی

دکتر بهزاد مهکی

استاد گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:behzad.mahaki@kums.ac.ir

دکتر امیرحسین هاشمیان

دکتر امیرحسین هاشمیان

دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:dr.ahashemian@kums.ac.ir

اعضای هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

اشتریان  دکتر حسین اشتریان

دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D 

Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
CV

دکتر جلیلیان

دکتر فرزاد جلیلیان

استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 

دکتر بهروز حمزه  دکتر بهروز حمزه
دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV

دکتر رجعتی  دکتر فاطمه رجعتی
دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
دکتر سیابانی  دکتر ثریا سیابانی
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

 

 Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
CV
دکتر میرزایی  دکتر مهدی میرزایی علویجه
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
             

Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV
برنامه هفتگی


اعضای هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی

دکتر رضاییان  دکتر شهاب رضاییان

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: Shahab.rezaeian@kums.ac.ir

Scopus
Google Scholar
ResearchGate
ORCID
ResearcherID
CV

یحیی سلیمی  دکتر یحیی سلیمی

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: yahya.salimi@kums.ac.ir

Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV

دکتر رویا صفری  دکتر رویا صفری

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: Roya.safari@kums,ac.ir

Scopus
Google Scholar
ResearchGate
ResearcherID
ORCID
CV
دکتر عبدلی  دکتر غلامرضا عبدلی

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: abdoli1354@gmial.com

Scopus
 Google Scholar
ResearchGate
ORCID
ResearcherID
 CV
دکتر مرادی نظر  دکترمهدی مرادی نظر

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: m.moradinazar@gmail.com

ارتباط با استاد 

Scopus
 Google Scholar
ResearcherID
ResearchGate
ORCID
CV

دکتر نجفی

دکتر فرید نجفی 

استاد گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: farid_n32@yahoo.com

Scopus
Google Scholar
ResearchGate
ORCID
ResearcherID
 CV

اعضای هیأت علمی گروه بهداشت عمومی

دکتر ستار رضایی دکتر ستار رضایی 
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: satarrezaei@gmail.com

ResearchGate
CV 

دکتر علی کاظمی دکتر علی کاظمی کریانی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:alikazemi.k20@gmail.com

دکتر بهزاد کرمی متین

دکتر بهزاد کرمی متین

مرتبه علمی: استاد
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی              
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: bkm_1344@yahoo.com

دکتر مجتبی لیمویی  دکتر مجتبی لیمویی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:mojtabalimoee@yahoo.com

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر فریبرز امیدی  دکتر فریبرز امیدی
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک: omidifariborz@yahoo.com

دکتر اکبر برزگر دکتر اکبر برزگر
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک: Barzegarakbar@gmail.com

دکتر قره گوزلو  دکترفرامرز قره گوزلو
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک: gharagozlouf@yahoo.com

ORCID
CV

دکتر قنبری دکتر مسعود قنبری
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: mghanbari@kums.ac.ir

Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV

دکتر فرشاد ندری  دکتر فرشاد ندری
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک: nadrifarshad64@gmail.com

Scopus
Google Scholar
ORCID
ResearchGate
CV

مهندس یارتیره

مهندس حاجیعلی یارتیره 

مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر علی الماسی  دکتر علی الماسی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: alialmasi@yahoo.com

پروفایل

Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV
Short CV

دکتر مقداد پیرصاحب  دکتر مقداد پیرصاحب
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
 آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 پست الکترونیک: mpirsaheb@yahoo.com

 Scopus
GoogleScholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV

دکتر پرویز محمدی  دکتر پرویز محمدی
 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
 رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست
 آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 پست الکترونیک: pmohammadi@kums.ac.ir

ResearcherID
ORCID
ResearchGate
Google Scholar
CV

دکتر علیرضا موسوی  دکتر سیدعلیرضا موسوی 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
پست الکترونیک: 
seyyedarm@yahoo.com

Scopus 
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV

دکتر هیوا حسینی  دکتر هیوا حسینی 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
پست الکترونیک: hiwa_hossaini@yahoo.com
Scopus
Google Scholar
ResearchGate
ORCID
ResearcherID
CV 
دکتر هوشیار حسینی  دکتر هوشیار حسینی 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیکی:hoo.hosseini@gmail.com

CV 
دکتر انور اسدی  دکتر انور اسدی
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:anvar_asadi@yahoo.com

CV