معرفی کمیته ارتقاء دانشکده

کمیته منتخب و تخصصی به منظور رسیدگی، اظهار نظر و ارزیابی صلاحیت علمی- پژوهشی اعضای هیئت علمی داوطلب ارتقاء علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی تشکیل می گردد. در کمیته های مذکور به بندهای مختلف پرونده داوطلب امتیاز داده می شود و در پایان صورتجلسه کمیته منتخب و تخصصی دانشکده به همراه کلیه مدارک تحصیلی، احکام، توافق نامه ها، تاییدیه ها، جزوات، مقالات، کتب و سایر مدارک داوطلبان  به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارسال می گردد.

 

اعضای کمیته منتخب ارتقاء دانشکده بهداشت

 1. رییس دانشکده: دکتر علیرضا احمدی
 2. معاون آموزشی: دکتراکبر برزگر
 3. معاون پژوهشی: دکتر مقداد پیرصاحب
 4. دکتر منصور رضایی
 5. دکتر فرید نجفی
 6. کارشناس امور ارتقاء دانشکده


اعضای کمیته تخصصی ارتقاء دانشکده بهداشت

 1. رییس دانشکده: دکتر علیرضا احمدی
 2. معاون آموزشی: دکتر اکبر برزگر
 3. معاون پژوهشی: دکتر مقداد پیرصاحب
 4. دکتر علی الماسی
 5. دکتر رستم قربانی
 6. یک نفر متخصص مرتبط با عرصه تخصصی پرونده ارتقاء در دست بررسی
 7. کارشناس امور ارتقاء دانشکده

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۲۲:۲۷