فهرست وسایل وتجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه شیمی در جدول زیر ارائه گردیده است.

 

 

ردیف

نام دستگاه و مشخصات اصلی

مدل

کشور سازنده

تعداد

ملاحظات

1

Spectrophotometer

JENWAY 6305

انگلستان

1

 

2

Spectrophotometer

SHIMADZU UV-12-02

ژابن

2

 

3

Flame photometer

JENWAY PFP7

انگلستان

1

 

4

راکتور COD

WTW CR2200

آلمان

1

 

5

راکتور COD

HACH

آلمان

1

 

6

ترازوی دیجیتال

Sartorius  CP2245

آلمان

1

 

7

ترازوی برقی

Mettler  AC100

سوییس

1

 

8

هم زن برقی

AGE VELP

اروپا

2

 

9

همزن برقی

JUNK&KUNKEL

آلمان

 

 

10

هم زن برقی

1KEA-WEKER

آلمان

2

 

11

هم زن برقی لوله

 

ایران

1

تجهیز فن

12

جارتست

CQUALYTIC

آلمان

1

 

13

جارتست

HACH

آلمان

1

 

14

فور

MEMMERT

 

1

 

15

کوره

EXCITON (Atash- 1200)

ایران

1

 

16

هدایت سنج

EDT instrument

انگلستان

2

 

17

PH متر

WTW

آلمان

2

 

18

PH متر

METROHM

سوییس

2

 

19

ترازوی دو کفه ای

TRICLE  TG71

چین

1

 

20

سانتربفیوژA

 

ایران

1

شیمی فن

21

کدورت سنج

HACH

آلمان

1

 

22

کدورت سنج

HANNA

اروپا-مجارستان

1

 

23

آب مقطر گیری

Aquatron- A4000D

انگلستان

1

دو بار تقطیر

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۰۰:۲۷