»» انجام ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان 
    دانشجویان گرامی حداکثر تا تاریخ 97/10/15 نسبت به ارزشیابی اساتید مربوطه در صفحه انتخاب واحد تحت وب سما اقدام نمایند.لازم به ذکر است دسترسی به سایر بخش های صفحه دانشجویان، منوط به تکمیل ارزشیابی اساتید می باشد.
»» کارگاه آشنایی با سامانه منبع یاب دوشنبه مورخ 97/09/19 ساعت 14-12:30 در کتابخانه دانشکده بهداشت (ویژه دانشجویان)