مرکز کامپیوتر  دانشکده بهداشت با مساحت 90 متر مربع دارای  18 دستگاه رایانه می باشد که جهت برگزاری کلاس های عملی کامپیوتر و آمار مورد استفاده قرار می گیرد. دانشجویان در زمان خارج از برگزاری کلاس ها می توانند از امکانات مرکز کامپیوتر جهت  تهیه اسلاید، انجام پروژه ها، تایپ و ... استفاده نمایند.