معاون اداری مالی

دکتر ستار رضایی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ستار رضایی

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد سلامت

پست الکترونیک: satarrezaei@gmail.com

تلفن تماس: 38264164-083